امروز چهارشنبه, 29 آبان 1398 - Wed 11 20 2019

منو

فهرست نسخه‌های خطی مربوط به آبادی زفره

197119_orig فهرست نسخه‌های خطی مربوط به آبادی زفرهفهرست نسخه‌های خطی مربوط به آبادی زفره

 

 


۱-رکاز الدعوات فی السرائر و المربعات رجاء زفره‌ای

در قواعد طلسمات و قوانین مربعات و بسط و تکثیر مسطوره و ادعیهٔ مأثوره در یک مقدمه و دو باب و خاتمه.

آغاز: سپاس فزون از وهم و قیاس معبودی را سزاست که راه نجات از بلیات را بادعیهٔ مأثوره نموده...اما بعد چنین گوید این بنده عاصی و غریق بحر معاصی ملقب و متخلص و معروف به رجا ساکن زفره من قراء قهبه قهپایهٔ ویر...

انجام: و بعد از این‌ها گوید برحمتک یا ارحم‌الراحمین و صلی‌الله علی‌محمد «ص» و آله اجمعین به تاریخ ۲۰ شهر صفر الخیر ۱۳۴۷. این کتاب در دو نسخه نوشته و در نسخهٔ دومی

مورخه ع ۱/۵۸ و اضافاتی دیگر تا زمان حیات مؤلف (محرم ۱۳۶۱) دارد.

دو نسخه: یک نسخه به خط مؤلف در کتابخانهٔ مجلس

2497 فهرست نسخه‌های خطی مربوط به آبادی زفره


۲-قواعد الرمل: رجاء زفره‌ای

در بیان قواعد رمل در یک مقدمه و ۱۸ باب (هر باب دارای چند قاعده) و یک خاتمه. انجام تألیف ۱۳۳۷ هجری.

آغاز: حمد اکمل و شکر اجمل به عدد ذرات رمل لایق فردی است که اشیاء را ازواج آفرید...

لهذا این ضعیف انام و عبد گمنام میرزا محمدعلی المتخلص و الملقب و المعروف به میرزا رجا ساکن قریهٔ زفره من بلوک قهپایه...

انجام:...در شش مسالمت دار


۳-متفرقة النجوم: رجاء زفره‌ای

در فن نجوم در ۲۴ فصل

آغاز: حمد بیحد و ثنای بیعدد خالقی راجل شأنه سزاست که افلاک را بدون ستون... اما بعد چنین گوید بنده عاصم آثم به خفی و جلی و امید به درگاه خالق ازلی متخلص به رجا و المسمی به محمد علی ابن مرحوم مغفور مشهدی حسن ساکن قریه زفره من قراء قصبهٔ ویر قهپایه من بلوک اصفهان.

انجام تألیف جمادی الثانی ۱۳۴۵-176 ص

مؤلف با تغییراتی چند دو جلد دیگر یکی به نام: خلاصة النجوم-و دیگری به اسم: قواعد النجوم نوشته. نسخهٔ خطی موجود در کتابخانهٔ مرکزی دانشگاه تهران.

یک نسخه هم به خط شاگردش حاج اسد اللّه زفره‌ای (خازن)(فوت ۲۰ مهر ۱۳۵۴).

۴-تجوید و ترتیل و قرائت قرآن: رجاء زفره‌ای

آغاز: الحمد للّه الذی هدانا الایمان و رزقنا...

اما بعد چون این کمترین محمد علی متخلص و معروف به رجاء زفره بعضی از قواعد مخارج حروف و آداب ترتیل و تجوید و صفات متعلقه به آن را فراگرفته، لذا شطری از آنها را...در یک مقدمه و ۱۴ فصل و خاتمه.

انجام نسخه: اشعاری با مطلع، هرکه از قرآن گشاید فال خویش-و با مقطع: شاد گردد هرکه خواند و السلام. مورخ ۲۸ ع ۲/۱۳۱۱. بخط مؤلف، قطع جیبی،

نسخهٔ خطی آن در کتابخانهٔ دانشکده الهیات و معارف اسلامی تهران

 

۵-دبستان الشعرا: رجاء زفره‌ای

آغاز: سپاس الحمد للّه رب العالمین و صلی اللّه علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.... و غریق بحر معاصی اقل الشعرا محمد علی متخلص به رجاء ساکن قریهٔ زفره از بلوک قهپایه... پایان:

گر توانی‌ای صبا بگذر شبی در کوی آن ور دلت خواهد ببر از ما سلامی سوی‌آن

نسخهٔ خطی آن بخط مؤلف در کتابخانهٔ دانشکدهٔ ادبیات تهران موجود است (ضمیمهٔ گلستان الادبا)۶۲ ص مشتمل بر مقدمهٔ سه علم و خاتمه. انجام تألیف ۱۲ ج ۱/۱۳۱۰۶-کتاب الارث: رجاء زفره‌ای

آعاز: الحمد للّه رب العالمین و الصلوة و السلام علی خاتم الانبیاء و المرسلین و علی آله الطیبین الطاهرین....

اما بعد این بنده گمنام و احقرا نام میرزا محمد علی المعروف و الملقب میرزا رجا زفره‌ای ابن حسن بن محمد بن علی.....

مرتب نمودم بر یک مقدمه و ۱۵ مطلب و یک خاتمه.

پایان:.... و اگر یک زن شهادت بدهد یکربع و دو زن نصف و سه‌زن ربع ترکه به او می‌رسد ۱۹ ع ۲/۱۳۵۵ مطابق ۸ تیر باستانی ۱۳۱۵ هجری شمسی تحریر شد. فهرست کتاب در همان صفحه.۹۸ ص، جیبی نسخهٔ خطی آن در کتابخانهٔ مجلس.

۷-عمان الحساب در نظم خلاصة الحساب: رجاه زفره‌ای

۲۳۳۳ بیت

آغاز:

می‌کنم حمد خداوند صمد آنکه باشد واحد و فرد و احد

پایان:

هم به توفیق خدای لاینام جیم اول ثلث دوم شد تمام. بود تاریخ سنه‌ای خوش‌سرشت یکهزار و سیصد و چل باز هشت.... غشمح (۱۳۴۸) آمد در رقم تاریخ آن ختم این ابیات از این تاریخ دان بر رجا غیراز دعا نبود رجا کو نموده بر خداوند التجا

نسخه بخط سراینده در کتابخانهٔ مرکزی دانشگاه تهران

نسخهٔ دیگر بخط عبد الرزاق رجائی پسرش (متوفی ۷/آبان/۱۳۵۰) در کتابخانهٔ ملی تهران (فهرست نسخ خطی کتابخانهٔ ملی، جلد ۶ ص ۳۳۴)

 28v9gy8hiakmwq80vsng2nr1vn88gn-org فهرست نسخه‌های خطی مربوط به آبادی زفره

۸-گلستان الادبا: رجاء زفره‌ای

آغاز: شکر و سپاس مر خداوندی را سزاست که کشف معما از برای بندگان خود نموده و بدون رمز اشارت....

اما بعد چنین گوید احقرا نام و اقل الطلاب محمد علی متخلص به رجاء زفرهٔ.... دانستن علم معما معلوم نمی‌شد جمع‌آوری نموده و در این وجیزه مرقوم و به گلستان الادبا موسوم ساخت مشتمل بر یک خیابان و ۲۴ گلزار.

پایان:

جویایی کسی بودم گفتند که را خواهی گفتم که نمک خواهم گفتند بیا این‌است

علی: ع-۷۰ ل-۳۰ ی-۱۰ جمع آن ۱۱۰ می‌شود و هکذا نمک: ن-۵۰ م-۴۰ ک-۲۰. مورخه ۱۷ ج ۲/۱۳۱۰

نسخه بخط مؤلف: به ضمیمهٔ، دبستان الشعرا-در کتابخانهٔ دانشکده ادبیات تهران.۹-تقویم رقومی: رجاء زفره‌ای

مربوط به سال ۱۳۰۱ شمسی

به خط استخراج کننده (محمد علی رجا زفره‌ای) در کتابخانهٔ مرکزی دانشگاه تهران

۱۰-مجموعه، تدوین و خط: محمد علی رجاء زفره‌ای

فهرست مدخل منظوم خواجه نصیر الدین طوسی-مطالبی دربارهٔ تقویم و نجوم-مطلب دیگری در همان موضوع-فالی از قول حضرت علی (منظوم).

-قصیدهٔ یوسف (در طب)-الفبای: اسرار: فرقان، اعداد، سروی، داودی-لغت ثلاثه از بدیعی

-طبایع حروف-اسماء الحسنی

۱۱-سپهر اللغة

۱۲-منتخب المقدمات در صرف و نحو

۱۳-اسهل اللغات (-مختصر اللغة)

۱۴-قبالهٔ نکاحیهٔ دخترش حبیبه (فهرست کتابخانهٔ ملی، جلد ششم، ص ۴۱۳).

۱۵-دیوان اشعار

۱۶-پنجاه (۵۰) مجلس تعزیه‌خوانی-حدود ۴۷ مجلس آن اصلاح نموده و سه مجلس آن شخصاً سروده.

۱۷-دفترها-جنگها-مجموعه‌ها-یادداشت‌ها-کتابچه‌ها-رساله‌های کوچک-که به کتابخانهٔ دانشگاهی یا ملی یا مجلس تقدیم شده

   **       کتاب‌های دیگران که مرحوم رجاء کاتب آن بوده:

الف: دستور المنجمین: حسین بن محمد زیدی حسینی موجود در کتابخانهٔ مجلس نسخه‌های خطی: تألیف و تصنیف عبد الرزاق رجائی متخلص به اخضر (فوت ۷/آبان ۱۳۵۰)


۱-حسن المنظر در اشعار اخضر

۲-رجائیه در شرح‌حال پدر خود محمد علی رجاء

۳-میزان الحساب در نظم کتاب حساب علیخان،۱۷۵۰ بیت

۵-دافع العلل فی اظهار الملل

۶-شک و یقین،۵۰۰ بیت

۷-کتابی در تعبیر خواب

۸-فصول اربعه در تاریخ زفرهسایر کتابها از دیگران

 

۹-دیوان محمود

حدود ۳۲۰-350 بیت با تخلص محمود، از ستایشگران: ابو الفتح خان صارم الدوله، عبد الحسین خان فخر الملک، مسعود میرزا ظل السلطان. فوت حسام السلطنه ۱۳۰۰-که تاریخ فوت سپهسالار: (سپهسالار صد حیف از جهان رفت ۱۲۹۸)-در مدح حضرت عبد العظیم، ...که تاریخها بیشتر بین سنوات ۱۲۹۸-1302 قمری است

.

۱۰-انیس الواعظین، مشتمل بر هفده مجلس (نام کتاب بخط دیگری است و ممکن است اسم دیگری داشته باشد).

تألیف: ملا محمد رضا زفره‌ای، ساکن مشهد مقدس (فوت بعد از ۱۲۶۷ قمری).

در وعظ و روضه‌خوانی شامل هفده مجلس که عنوان هر مجلس با-الحمد للّه-شروع می‌شود.

آغاز نسخه: بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد و لم یولد....

انجام نسخه: بخدا قسم کشته شد. بزرگوار بزرگ همتی بود، بزرگوار عظیم الهیه بود، الا لعنته اللّه اللّه علی القوم الظالمین.

یادگاری‌ها که بر آن نوشته‌اند،۱-اقل الذاکرین خلیل افشار در مشهد مقدس غرهٔ رمضان ۱۲۶۴

۲-عبد الوهاب خادم‌باشی بیت اللّه ۱۲۹۰ قمری شعری نوشته.

۳-مجنون (خود را شاگر مؤلف دانسته) در وصف استاد شعری گفته.

قریب ۳۲۰ صفحه، هر صفحه ۱۵ سطر، قطع ۱۳*۲۰، جلد چرمی.

۱۱-مجلس افروز: ملا فضلعلی نصرآبادی کاشانی

به نام خداوند گیتی‌فروز که روز آورد شب، شب آرد به روز....

در نعمت صدرنشین مسند اصطفا خواجهٔ دو سرا شفیع روز جزا محمد مصطفی (ص)

پس از حمد خلاق کون و مکان بنام محمد گشایم زبان.....

سبب تألیف کتب:

مسمی چه بر مجلس افروز شد به این نامه تیره شبم روز شد......

انجام کتاب: قدتم هذا الکتاب المسمی به مجلس-افروز من کلام ملا فضلعلی نصر آبادی من قراء دارا المؤمنین کاشان ۳ شوال ۱۲۴۰

۱۲-نصاب الصبیان: ابو نصر فراهی

کاتب: ملا علی اکبر بن محمد علی خانعلی زفره‌ای (فوت بعد از ۱۳۰۶ قمری).

مورخ ۱۲۵۵ قمری-با حاشیه کاتب، و حاشیهٔ دومی از: محمد علی رجاء زفره‌ای (فوت ۱۳۶۱ قمری).

نسخهٔ خطی آن بوسیله نگارنده به کتابخانه ملی تقدیم شده. (هرست نسخ خطی کتابخانهٔ ملی) ج ۶، ص ۴۱۴).

نسخه‌های خطی که نزد حاج میرزا حسن رضوانی زفره‌ای است-درآبادی زفره موجود است.

۱۳-مجموعه (سه جلد):

کبری،\خط محمد باقر\۱۲۱۷ قمری

صمدیه\خط محمد باقر\۱۲۱۷ قمری

بیست فصل آغاز: اعداد و سپاس و ثنای بی‌قیاس.... که هزار و صد و هشتاد و شش (با رقم ۱۱۸۲ نوشته).... مشتمل است بر مقدمه و بیست فصل و خاتمه

آخر سطر موجود: باید آن خانه که قمر در او می‌باشد مسعود باشد صاحب‌خانهٔ ۲

فصل بیستم و چند ورق دارد اما ورق یا اوراقی از آخر افتاده.

۱۴-مجموعه (سه جلد)

شرح حاشیة التذهیب ملا عبد اللّه یزدی

کاتب نسخه: محمد بن حسین زفره‌ای-محرم ۱۲۴۲

صغری میر شریف جرجانی کاتب محمد بن حسین زفره‌ای-محرم ۱۲۴۲

کتاب.... آغاز: الحمد حمد در لغت وصفی است به جمیل اختیاری

پایان موجود: معنی گاه علم می‌گوید و صورت حاصله از شی‌ء

۱۵-الفیهٔ ابن مالک ناقص

کاتب: ابن ملا محمد علی محمد حسین الکوونی-۱۲۵۷

۱۶-نصاب الصبیان: ابو نصر فراهی

کاتب ابراهیم (احتمالاً همان ملا ابراهیم بن علی بهلول زفره‌ای متوفی ۱۲۷۵ قمری).

۱۷-کتاب الصوم

آغاز: بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه و الصلوة علی اولیاء اللّه محمد «ص» و آله اجمعین. کتاب الصوم و گفتار در مسائل روزه در ضمن چند باب بیان می‌شود.

۱۸-کتاب

اوراق آن ازهم پاشیده، ابتدا و انتها ندارد.

از جاهای مختلف (بترتیب که روی هم اوراق چیده شده و ممکن است مقدم و مؤخر باشد) روایت کرده است از عبد اللّه طوری که گفت حج کردم و در سال دویست و چهل و هفت....

روایت کرده‌اند که روزی‌ام سلمه...

روایت کرده است که ابو الاسود گفت....

روایت کرده است که گفت از ابا صلت هروی پرسیدم......

روایت کند که روزی بر فضل بن ربیع داخل شدم....

۱۹-کتاب روضه‌خوانی (موضوع کتاب نام کتاب نوشتم)

نیمهٔ دوم کتاب است.

انجام نسخه...چون آهوان ز بهر حسین ع «علی» ع مدام ابن نقی به تعزیه‌داری بکن قیام پس در این وقت یکی از دختران حسین (ع) رو را به کربلا کرده بود و این نوحه را بیان می‌کرد:

«غریب کربلا جای تو خالی» در چند بیت و به-شهید ای پدرجان-ختم می‌شود.

پایان مقاله - این مقاله از پایگاه مجلات تخصصی نوربه نشانیhttp://www.noormags.comاستخراج شده است

 

 

 

 


***
۳-متفرقة النجوم: رجاء زفره‌ای

در فن نجوم در ۲۴ فصل

آغاز: حمد بیحد و ثنای بیعدد خالقی راجل شأنه سزاست که افلاک را بدون ستون... اما بعد چنین گوید بنده عاصم آثم به خفی و جلی و امید به درگاه خالق ازلی متخلص به رجا و المسمی به محمد علی ابن مرحوم مغفور مشهدی حسن ساکن قریه زفره من قراء قصبهٔ ویر قهپایه من بلوک اصفهان.

انجام تألیف جمادی الثانی ۱۳۴۵-176 ص

مؤلف با تغییراتی چند دو جلد دیگر یکی به نام: خلاصة النجوم-و دیگری به اسم: قواعد النجوم نوشته. نسخهٔ خطی موجود در کتابخانهٔ مرکزی دانشگاه تهران.

یک نسخه هم به خط شاگردش حاج اسد اللّه زفره‌ای (خازن)(فوت ۲۰ مهر ۱۳۵۴).

***

۴-تجوید و ترتیل و قرائت قرآن: رجاء زفره‌ای

آغاز: الحمد للّه الذی هدانا الایمان و رزقنا...

اما بعد چون این کمترین محمد علی متخلص و معروف به رجاء زفره بعضی از قواعد مخارج حروف و آداب ترتیل و تجوید و صفات متعلقه به آن را فراگرفته، لذا شطری از آنها را...در یک مقدمه و ۱۴ فصل و خاتمه.

انجام نسخه: اشعاری با مطلع، هرکه از قرآن گشاید فال خویش-و با مقطع: شاد گردد هرکه خواند و السلام. مورخ ۲۸ ع ۲/۱۳۱۱. بخط مؤلف، قطع جیبی،

نسخهٔ خطی آن در کتابخانهٔ دانشکده الهیات و معارف اسلامی تهران

*** ۵-دبستان الشعرا: رجاء زفره‌ای

آغاز: سپاس الحمد للّه رب العالمین و صلی اللّه علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.... و غریق بحر معاصی اقل الشعرا محمد علی متخلص به رجاء ساکن قریهٔ زفره از بلوک قهپایه... پایان:

گر توانی‌ای صبا بگذر شبی در کوی آن ور دلت خواهد ببر از ما سلامی سوی‌آن

نسخهٔ خطی آن بخط مؤلف در کتابخانهٔ دانشکدهٔ ادبیات تهران موجود است (ضمیمهٔ گلستان الادبا)۶۲ ص مشتمل بر مقدمهٔ سه علم و خاتمه. انجام تألیف ۱۲ ج ۱/۱۳۱۰*** ۶-کتاب الارث: رجاء زفره‌ای

آعاز: الحمد للّه رب العالمین و الصلوة و السلام علی خاتم الانبیاء و المرسلین و علی آله الطیبین الطاهرین....

اما بعد این بنده گمنام و احقرا نام میرزا محمد علی المعروف و الملقب میرزا رجا زفره‌ای ابن حسن بن محمد بن علی.....

مرتب نمودم بر یک مقدمه و ۱۵ مطلب و یک خاتمه.

پایان:.... و اگر یک زن شهادت بدهد یکربع و دو زن نصف و سه‌زن ربع ترکه به او می‌رسد ۱۹ ع ۲/۱۳۵۵ مطابق ۸ تیر باستانی ۱۳۱۵ هجری شمسی تحریر شد. فهرست کتاب در همان صفحه.۹۸ ص، جیبی نسخهٔ خطی آن در کتابخانهٔ مجلس.

*** ۷-عمان الحساب در نظم خلاصة الحساب: رجاه زفره‌ای

۲۳۳۳ بیت

آغاز:

می‌کنم حمد خداوند صمد آنکه باشد واحد و فرد و احد

پایان:

هم به توفیق خدای لاینام جیم اول ثلث دوم شد تمام. بود تاریخ سنه‌ای خوش‌سرشت یکهزار و سیصد و چل باز هشت.... غشمح (۱۳۴۸) آمد در رقم تاریخ آن ختم این ابیات از این تاریخ دان بر رجا غیراز دعا نبود رجا کو نموده بر خداوند التجا

نسخه بخط سراینده در کتابخانهٔ مرکزی دانشگاه تهران

نسخهٔ دیگر بخط عبد الرزاق رجائی پسرش (متوفی ۷/آبان/۱۳۵۰) در کتابخانهٔ ملی تهران (فهرست نسخ خطی کتابخانهٔ ملی، جلد ۶ ص ۳۳۴)

*** ۸-گلستان الادبا: رجاء زفره‌ای

آغاز: شکر و سپاس مر خداوندی را سزاست که کشف معما از برای بندگان خود نموده و بدون رمز اشارت....

اما بعد چنین گوید احقرا نام و اقل الطلاب محمد علی متخلص به رجاء زفرهٔ.... دانستن علم معما معلوم نمی‌شد جمع‌آوری نموده و در این وجیزه مرقوم و به گلستان الادبا موسوم ساخت مشتمل بر یک خیابان و ۲۴ گلزار.

پایان:

جویایی کسی بودم گفتند که را خواهی گفتم که نمک خواهم گفتند بیا این‌است

علی: ع-۷۰ ل-۳۰ ی-۱۰ جمع آن ۱۱۰ می‌شود و هکذا نمک: ن-۵۰ م-۴۰ ک-۲۰. مورخه ۱۷ ج ۲/۱۳۱۰

نسخه بخط مؤلف: به ضمیمهٔ، دبستان الشعرا-در کتابخانهٔ دانشکده ادبیات تهران.*** ۹-تقویم رقومی: رجاء زفره‌ای

مربوط به سال ۱۳۰۱ شمسی

به خط استخراج کننده (محمد علی رجا زفره‌ای) در کتابخانهٔ مرکزی دانشگاه تهران

*** ۱۰-مجموعه، تدوین و خط: محمد علی رجاء زفره‌ای

فهرست مدخل منظوم خواجه نصیر الدین طوسی-مطالبی دربارهٔ تقویم و نجوم-مطلب دیگری در همان موضوع-فالی از قول حضرت علی (منظوم).

-قصیدهٔ یوسف (در طب)-الفبای: اسرار: فرقان، اعداد، سروی، داودی-لغت ثلاثه از بدیعی

-طبایع حروف-اسماء الحسنی

***

۱۱-سپهر اللغة

۱۲-منتخب المقدمات در صرف و نحو

۱۳-اسهل اللغات (-مختصر اللغة)۱۴-قبالهٔ نکاحیهٔ دخترش حبیبه (فهرست کتابخانهٔ ملی، جلد ششم، ص ۴۱۳).

۱۵-دیوان اشعار

۱۶-پنجاه (۵۰) مجلس تعزیه‌خوانی-حدود ۴۷ مجلس آن اصلاح نموده و سه مجلس آن شخصاً سروده.

۱۷-دفترها-جنگها-مجموعه‌ها-یادداشت‌ها-کتابچه‌ها-رساله‌های کوچک-که به کتابخانهٔ دانشگاهی یا ملی یا مجلس تقدیم شده

*** کتاب‌های دیگران که مرحوم رجاء کاتب آن بوده:

الف: دستور المنجمین: حسین بن محمد زیدی حسینی موجود در کتابخانهٔ مجلس نسخه‌های خطی: تألیف و تصنیف عبد الرزاق رجائی متخلص به اخضر (فوت ۷/آبان ۱۳۵۰)۱-حسن المنظر در اشعار اخضر

۲-رجائیه در شرح‌حال پدر خود محمد علی رجاء

۳-میزان الحساب در نظم کتاب حساب علیخان،۱۷۵۰ بیت

۵-دافع العلل فی اظهار الملل۶-شک و یقین،۵۰۰ بیت

۷-کتابی در تعبیر خواب۸-فصول اربعه در تاریخ زفرهسایر کتابها از دیگران۹-دیوان محمود

حدود ۳۲۰-350 بیت با تخلص محمود، از ستایشگران: ابو الفتح خان صارم الدوله، عبد الحسین خان فخر الملک، مسعود میرزا ظل السلطان. فوت حسام السلطنه ۱۳۰۰-که تاریخ فوت سپهسالار: (سپهسالار صد حیف از جهان رفت ۱۲۹۸)-در مدح حضرت عبد العظیم، ...که تاریخها بیشتر بین سنوات ۱۲۹۸-1302 قمری است.

***

۱۰-انیس الواعظین، مشتمل بر هفده مجلس (نام کتاب بخط دیگری است و ممکن است اسم دیگری داشته باشد).

تألیف: ملا محمد رضا زفره‌ای، ساکن مشهد مقدس (فوت بعد از ۱۲۶۷ قمری).

در وعظ و روضه‌خوانی شامل هفده مجلس که عنوان هر مجلس با-الحمد للّه-شروع می‌شود.

آغاز نسخه: بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد و لم یولد....

انجام نسخه: بخدا قسم کشته شد. بزرگوار بزرگ همتی بود، بزرگوار عظیم الهیه بود، الا لعنته اللّه اللّه علی القوم الظالمین.

یادگاری‌ها که بر آن نوشته‌اند،۱-اقل الذاکرین خلیل افشار در مشهد مقدس غرهٔ رمضان ۱۲۶۴

۲-عبد الوهاب خادم‌باشی بیت اللّه ۱۲۹۰ قمری شعری نوشته.

۳-مجنون (خود را شاگر مؤلف دانسته) در وصف استاد شعری گفته.

قریب ۳۲۰ صفحه، هر صفحه ۱۵ سطر، قطع ۱۳*۲۰، جلد چرمی.

*** ۱۱-مجلس افروز: ملا فضلعلی نصرآبادی کاشانی

به نام خداوند گیتی‌فروز که روز آورد شب، شب آرد به روز....

در نعمت صدرنشین مسند اصطفا خواجهٔ دو سرا شفیع روز جزا محمد مصطفی (ص)

پس از حمد خلاق کون و مکان بنام محمد گشایم زبان.....

سبب تألیف کتب:

مسمی چه بر مجلس افروز شد به این نامه تیره شبم روز شد......

انجام کتاب: قدتم هذا الکتاب المسمی به مجلس-افروز من کلام ملا فضلعلی نصر آبادی من قراء دارا المؤمنین کاشان ۳ شوال ۱۲۴۰

*** ۱۲-نصاب الصبیان: ابو نصر فراهی

کاتب: ملا علی اکبر بن محمد علی خانعلی زفره‌ای (فوت بعد از ۱۳۰۶ قمری).

مورخ ۱۲۵۵ قمری-با حاشیه کاتب، و حاشیهٔ دومی از: محمد علی رجاء زفره‌ای (فوت ۱۳۶۱ قمری).

نسخهٔ خطی آن بوسیله نگارنده به کتابخانه ملی تقدیم شده. (هرست نسخ خطی کتابخانهٔ ملی) ج ۶، ص ۴۱۴).

نسخه‌های خطی که نزد حاج میرزا حسن رضوانی زفره‌ای است-درآبادی زفره موجود است.

۱۳-مجموعه (سه جلد):

کبری،\خط محمد باقر\۱۲۱۷ قمری

صمدیه\خط محمد باقر\۱۲۱۷ قمری

بیست فصل آغاز: اعداد و سپاس و ثنای بی‌قیاس.... که هزار و صد و هشتاد و شش (با رقم ۱۱۸۲ نوشته).... مشتمل است بر مقدمه و بیست فصل و خاتمه

آخر سطر موجود: باید آن خانه که قمر در او می‌باشد مسعود باشد صاحب‌خانهٔ ۲

فصل بیستم و چند ورق دارد اما ورق یا اوراقی از آخر افتاده.

*** ۱۴-مجموعه (سه جلد)

شرح حاشیة التذهیب ملا عبد اللّه یزدی

کاتب نسخه: محمد بن حسین زفره‌ای-محرم ۱۲۴۲

صغری میر شریف جرجانی کاتب محمد بن حسین زفره‌ای-محرم ۱۲۴۲

کتاب.... آغاز: الحمد حمد در لغت وصفی است به جمیل اختیاری

پایان موجود: معنی گاه علم می‌گوید و صورت حاصله از شی‌ء۱۵-الفیهٔ ابن مالک ناقص

کاتب: ابن ملا محمد علی محمد حسین الکوونی-۱۲۵۷

*** ۱۶-نصاب الصبیان: ابو نصر فراهی

کاتب ابراهیم (احتمالاً همان ملا ابراهیم بن علی بهلول زفره‌ای متوفی ۱۲۷۵ قمری).

*** ۱۷-کتاب الصوم

آغاز: بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه و الصلوة علی اولیاء اللّه محمد «ص» و آله اجمعین. کتاب الصوم و گفتار در مسائل روزه در ضمن چند باب بیان می‌شود.

۱۸-کتاب....

اوراق آن ازهم پاشیده، ابتدا و انتها ندارد.

از جاهای مختلف (بترتیب که روی هم اوراق چیده شده و ممکن است مقدم و مؤخر باشد) روایت کرده است از عبد اللّه طوری که گفت حج کردم و در سال دویست و چهل و هفت....

روایت کرده‌اند که روزی‌ام سلمه...

روایت کرده است که ابو الاسود گفت....

روایت کرده است که گفت از ابا صلت هروی پرسیدم......

روایت کند که روزی بر فضل بن ربیع داخل شدم....

*** ۱۹-کتاب روضه‌خوانی (موضوع کتاب نام کتاب نوشتم)

نیمهٔ دوم کتاب است.

انجام نسخه...چون آهوان ز بهر حسین ع «علی» ع مدام ابن نقی به تعزیه‌داری بکن قیام پس در این وقت یکی از دختران حسین (ع) رو را به کربلا کرده بود و این نوحه را بیان می‌کرد:

«غریب کربلا جای تو خالی» در چند بیت و به-شهید ای پدرجان-ختم می‌شود.

پایان مقاله - این مقاله از پایگاه مجلات تخصصی نوربه نشانیhttp://www.noormags.comاستخراج شده است

 

نظر خود را اضافه کنید.

0
  • هیچ نظری یافت نشد

افتخارات سایت روستای زفره

iranwebfestival    rasaneh

عضویت در خبرنامه